Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Akceptuję
koszyk: pusty
Nie masz produktów w koszyku
Wartość koszyka: 0,00 zł
Transport: Polska od 14 - 16 zł. Świat od 22 zł
MENU
Newsletter:

 

Definicje

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz zwrotu – formularz doręczany Klientowi wraz z wyrobem, przy pomocy którego Klient może odstąpić od Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej korzystający z treści zawartych na stronie internetowej Sklepu, będący potencjalnym nabywcą wyrobów w nim oferowanych.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep internetowy lub Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.mypoland.com.pl, którego administratorem i właścicielem jest Irena Bieguńska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą My Poland Irena Bieguńska.

 

Sprzedawca – Irena Bieguńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą My Poland Irena Bieguńska pod adresem przy ul. Narciarskiej 21, 05-092 Łomianki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, numer NIP 118-156-04-46, REGON: 146-32-03-78.

System PayPal - system umożliwiający wysyłanie i otrzymywanie płatności poprzez Internet przez osobę dysponującą adresem e-mail. Płatność dokonywana jest przy użyciu karty kredytowej bądź ze środków zgromadzonych na wcześniej założonym koncie PayPal, które można zasilać przelewami z konta bankowego lub innego konta PayPal.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży wyrobu oferowanego w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.mypoland.com.pl, zawarta między Sprzedawcą a Klientem.

Zamówienie indywidualne – zamówienie obejmujące wykonanie konkretnego wyrobu o parametrach i właściwościach określonych przez Klienta, jeśli wyrób taki nie znajduje się w aktualnej ofercie Sklepu; zamówić indywidualnie można jedynie wyrób rękodzieła artystycznego bądź wyrób inspirowanym polskim folklorem.

 

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy My Poland, działający pod adresem www.mypoland.com.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.

 

 1. Regulamin reguluje zasady dokonywania zakupu wyrobów oferowanych w Sklepie internetowym, określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy, a także reguluje zasady odpowiedzialności Sprzedawcy.

 

 1. Regulamin zawiera w sobie wymagane postanowienia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ponadto Regulamin zawiera informacje dotyczące umów zawieranych na odległość wymagane w odniesieniu do Klientów będących osobami fizycznymi kupującymi wyroby oferowane w Sklepie internetowym w celach nie związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą (konsumenci) zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 

 1. Regulamin jest udostępniany Klientom nieodpłatnie przed dokonaniem zakupu w sklepie i został umieszczony na stronach Sklepu internetowego w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dokonywać sprzedaży wyrobów oferowanych w Sklepie internetowym zgodnie z Regulaminem.

 

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rejestracji w Sklepie internetowym.

Warunki techniczne korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posługiwanie się przez Klienta urządzeniem pozwalającym na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.

 

 1. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu internetowego przez Klienta możliwe jest po włączeniu w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies”.

Oferowane wyroby

 1. Przedmiotem oferty handlowej Sklepu internetowego są wyroby będące rękodziełem artystycznym oraz wyroby inspirowane polskim folklorem prezentowane na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.mypoland.com.pl. Na stronie Sklepu zamieszczone zostały wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyrobów umożliwiające dokonanie ich wyboru i oceny.

 

 1. Co do zasady, wyroby oferowane w Sklepie wykonywane są z zachowaniem regionalnego, lokalnego charakteru wyrobu oraz wszelkich cech i właściwości związanych z tym faktem. Większość wyrobów jest wykonana ręcznie z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi i metod ich wytworzenia, bez użycia metod stosowanych w masowej produkcji przemysłowej. Jednocześnie poszczególne wyroby mogą być wykonane metodą ręczno-maszynową lub maszynową, przy czym okoliczność ta jest zaznaczona przy danym wyrobie.

 

 1. Dopuszczalne jest złożenie przez Klienta Zamówienia indywidualnego na wyrób nie znajdujący się w aktualnej ofercie Sklepu. W przypadku otrzymania Zamówienia indywidualnego, Sklep internetowy każdorazowo ustala możliwość i warunki jego realizacji, w szczególności cenę wyrobu oraz termin jego wykonania.

 

Rejestracja i utworzenie konta

 1. Klient zainteresowany nabyciem wyrobów oferowanych w Sklepie internetowym może dokonać w nim rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, przy czym wypełnione powinny zostać co najmniej pola oznaczone jako obowiązkowe. Dane wprowadzane do Formularza rejestracyjnego służą zwiększeniu bezpieczeństwa Klientów oraz ułatwiają dokonywanie kolejnych zakupów poprzez korzystanie z konta klienckiego.

 2. Klient, który nie zdecydował się na zakup poprzez rejestrację konta w Sklepie internetowym, dokonuje zakupu bez rejestracji konta w Sklepie internetowym, przy czym zobowiązany jest do wypełnienia formularza wysyłkowego, a w nim pól oznaczonych jako obowiązkowe do prawidłowej realizacji zamówienia

 3.  Klient wysyłając formularz rejestracyjny lub formularz wysyłkowy oświadcza, że:

  • podane przez niego dane są merytorycznie poprawne i zgodne ze stanem faktycznym;

  • podane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

 4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego Sprzedawca utworzy dla Klienta unikalne konto. Klient uzyskuje dostęp do konta za pomocą wybranego przez siebie hasła dostępu, zobowiązany jest zachować je w poufności i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia hasła osobom trzecim.

Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Klient zainteresowany nabyciem wyrobów oferowanych w Sklepie internetowym składa zamówienie poprzez zaznaczenie, a następnie akceptację wyrobu, jakim jest zainteresowany. Wyrób ten umieszczany jest w jego „koszyku”.

 

 1. Sklep dopuszcza również, aby zamówienie danego wyrobu złożone zostało e-mailem pod warunkiem przesłania danych potrzebnych do jego realizacji na adres e-mail: mypoland@ mypoland.com.pl. Zamówienia indywidualne składane są wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej.

 

 1. W przypadku zamówienia składanego za pomocą e-maila Klient zobowiązany jest podać co najmniej swoje: imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania lub firmę przedsiębiorstwa oraz adres jej siedziby, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, nazwę wyrobu oraz ilość zamawianych sztuk. Złożenie przez Klienta Zamówienia indywidualnego poza danymi wskazanymi w zdaniu poprzednim wymaga podania parametrów charakteryzujących zamawiany wyrób pozwalających na jego wytworzenie, takich jak np.: materiał z jakiego ma zostać wykonany, rozmiar, kolor itp.

 

 1. Informacje dotyczące wyrobów umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez złożenie zamówienia w sposób zgodny z w/w zasadami Klient składa ofertę kupna określonego wyrobu. Złożenie zamówienia w inny sposób jest nieskuteczne i nie będzie prowadzić do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

 

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje na skutek potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia następuje za pomocą e-maila. Sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zamówienia w ciągu 2 Dni roboczych od dnia jego wpływu lub odmówić przyjęcia zamówienia w tym terminie, jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane zgodnie z warunkami Regulaminu z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę.

 

 1. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia indywidualnego, Sprzedawca zobowiązany jest odpowiedzieć na złożone zamówienie za pomocą e-maila w najkrótszym możliwym terminie informując czy jego realizacja jest możliwa oraz podając jej warunki. W takim przypadku zawarcie Umowy sprzedaży następuje po potwierdzeniu przez Klienta woli zamówienia wyrobu na warunkach określonych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo odmówić zawarcia Umowy po otrzymaniu od Sprzedawcy informacji określających warunki jej realizacji.

 

 1. Przez zawarcie Umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć umówiony wyrób do Klienta i przenieść na niego własność wyrobu, zaś Klient zobowiązuje się do odbioru wyrobu i zapłaty umówionej ceny.

 

Zmiany i rezygnacja z zamówienia

 1. Klient ma prawo dokonania zmiany bądź rezygnacji z zamówienia do chwili potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę lub – w przypadku Zamówienia indywidualnego – do chwili potwierdzenia zamówienia przez Klienta.

 

 1. Informacja o zmianie lub rezygnacji z zamówienia zostanie przyjęta i uznana przez Sprzedawcę wówczas, gdy zostanie przekazana na adres e-mail: sklep@mypoland.com.pl, przy czym Klient zobowiązany jest wskazać w treści e-maila numer złożonego Zamówienia.

 

Ceny wyrobów

 1. Wszystkie ceny wyrobów oferowanych w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich. W przypadku oferty skierowanej dla osób fizycznych ceny zawierają podatek od towarów i usług – VAT w stawce obowiązującej w dniu składania zamówienia, w przypadku zaś oferty kierowanej do przedsiębiorców podana cena podstawowa jest ceną netto, zaś cena uwzględniająca podatek VAT prezentowana jest obok ceny netto w nawiasie.

 

 1. Klient, może skorzystać z przelicznika walut dostępnego w Sklepie, aby ustalić orientacyjną w walucie obcej cenę wyrobu, którego zakupem jest zainteresowany. Cena określona w walucie obcej podawana jest wyłącznie w celu informacyjnym i określa w przybliżeniu, jaką kwotą Klient zostanie obciążony z tytułu dokonania płatności za wyrób zakupiony w Sklepie. Na dokumentach sprzedażowych widnieć będzie pierwotna cena wyrobu ustalona w złotych polskich.

 

 1. W przypadku zamówienia, którego realizacja ponosi za sobą obowiązek uiszczenia dodatkowych podatków lub ceł wynikających z faktu dostawy wyrobu na obszar poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wszystkie koszty z tego tytułu pokrywa Klient. Koszty te są niezależne od Sprzedawcy i wynikają z przepisów prawa obowiązujących w kraju docelowym. W momencie zawierania Umowy sprzedaży koszty, o jakich mowa w niniejszym punkcie nie są znane Sprzedawcy, stąd informacja o ich wysokości nie jest podawana Klientowi. Wysokość i warunki ich płatności ustalają właściwe w tym celu organy władzy publicznej, które jednocześnie w razie potrzeby mogą udzielić potrzebnych informacji w tym zakresie.

 

 1. Cena umieszczona obok oferowanego wyrobu jest wiążąca dla Sprzedawcy w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena sprzedaży wyrobu zamawianego indywidualnie wiąże Sprzedawcę od momentu przekazania Klientowi informacji o cenie.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen wyrobów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego. Zmiana ceny nie ma wpływu na cenę wyrobów, na który zamówienie złożono przed zmianą ceny.

 

Zasady płatności

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi zapłatę za zamówione wyroby:

  • gotówką, za pobraniem;

  • przelewem bankowym;

  • przy pomocy systemu PayPal;

  • szybkim przelewem realizowanym on-line lub kartą płatniczą przy pomocy zewnętrznego wobec Sklepu systemu realizacji płatności.

 

 1. Klient decyduje się na formę płatności przy składaniu zamówienia. W przypadku Zamówienia indywidualnego, Klient decyduje się na formę płatności w chwili jego potwierdzenia.

 

 1. Wyroby, za które płatność nastąpi za pobraniem zostaną wysłane na adres dostawy podany w zamówieniu, zaś Klient zobowiązany jest zapłacić za towar gotówką do rąk upoważnionego pracownika podmiotu dostarczającego wyroby. Zapłata całej należnej Sprzedawcy kwoty z tytułu realizacji zamówienia warunkuje wydanie wyrobu Klientowi.

 

 1. Klient nie może skorzystać z formy płatności gotówką za pobraniem w przypadku, gdy:

  • wskazany przez Klienta adres dostawy znajduje się poza granicami Polski;

  • przedmiotem realizacji jest Zamówienie indywidualne.

 

 1. W przypadku płatności przelewem, Klient zobowiązany jest uiścić całą wymaganą kwotę na podany rachunek bankowy Sprzedawcy wskazując w tytule przelewu informacje wymagane przez Sprzedawcę. Przy płatności przelewem zamówienie będzie realizowane po stwierdzeniu przez Sprzedawcę wpływu na jego rachunek bankowy kwoty zgodnej ze złożonym zamówieniem.

 2. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem systemu realizacji płatności, niezależnie od wybranej formy płatności oferowanej przez system jest ona realizowana zgodnie z zasadami jego działania.

 3. W odniesieniu do Zamówień indywidualnych, Klient opłaca 100% wartości zamówienia (przedpłata) po uzgodnieniu z nim warunków i potwierdzeniu przez Sklep terminu realizacji jego zamówienia oraz ceny. Tylko dokonanie na rzecz Sklepu wpłaty całej wartości zamówienia skutkuje rozpoczęciem jego realizacji.

 

Dostawa wyrobów

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione wyroby na adres dostawy wskazany w zamówieniu złożonym przez Klienta. Brak jest możliwości odbioru wyrobu bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy, Sprzedawca nie posiada również punktów sprzedaży bezpośredniej.

 

 1. Zarówno na terytorium, jak i poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamówione wyroby dostarcza zgodnie z wyborem Klienta Poczta Polska lub podmiot świadczący usługi kurierskie. Dostawa jest realizowana na warunkach określonych przez podmiot, któremu wykonanie tej usługi zostanie zlecone.

 2. Termin dostawy uzależniony jest od rodzaju zamówienia oraz od wybranej przez Klienta formy płatności.

 

 1. Czas realizacji zamówienia wyrobów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu wynosi 2-7 Dni Roboczych licząc:

  • od dnia otrzymania zamówienia – w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem;

  • od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty płatności z tytułu zakupu wyrobu - w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub kartą płatniczą;

  • od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania zapłaty od systemu PayPal,

 1. Czas realizacji Zamówienia indywidualnego uzgadniany jest każdorazowo z Klientem, przy czym Klient przyjmuje do wiadomości, że przedmiotem Umowy sprzedaży jest wyrób, który będzie wytwarzany dopiero po złożeniu przez niego zamówienia. Okres realizacji zamówienia może przekroczyć termin 30 dni.

 

 1. Koszty dostawy wyrobów uzależnione są od dokonanego przez Klienta wyboru odnośnie podmiotu, któremu dostarczenie wyrobu zostanie zlecone oraz formy płatności. Klient informowany jest o kosztach dostawy zawsze przed zawarciem Umowy sprzedaży.

 

 1. Sprzedawca zapewnia bezpłatną dostawę wyrobów na terytorium Polski, jeśli łączna wartość zamówienia przekroczy 400 zł.

 

Odbiór wyrobu przez Klienta

 1. Przy odbiorze wyrobu Klient zobowiązany jest do sprawdzenia jego kompletności i stanu technicznego.

 

 1. Klient bierze na siebie odpowiedzialność sprawdzenia i oceny czy dostarczony wyrób posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu. Stwierdzenie takich uszkodzeń powinno zostać zasygnalizowane dostawcy, przy czym wymagane jest sporządzenie protokołu szkody wskazującego na rodzaj i prawdopodobną przyczynę powstałych uszkodzeń. Protokół podpisywany jest przez Klienta oraz uprawnionego pracownika dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, Klient upoważniony jest do nie odbierania przesyłki.

 

 Procedura składania reklamacji

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby sprostać obowiązkowi dostarczenia Klientowi wyrobu bez wad. W przypadku, gdy dostarczony produkt miałby wady, Klientowi Sklepu przysługują uprawnienia wynikające z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne wyrobu, przez które rozumie się niezgodność wyrobu z Umową sprzedaży.

 

 1. Klient ma prawo do złożenia Sprzedawcy reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego wyrobu z Umową sprzedaży zawartą ze Sprzedawcą w szczególności, gdy:

  • wyrób nie ma właściwości, które wyrób tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie sprzedaży, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia wyrobu;

  • wyrób nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;

  • wyrób nie posiada właściwości lub cech, o których zapewniał Sprzedawca, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  • wyrób został Klientowi dostarczony w stanie niezupełnym.

 

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że wyroby oferowane w Sklepie internetowym wytwarzane są w przeważającej większości ręcznie przy użyciu tradycyjnych metod, co pociąga za sobą konsekwencje odnośnie jakości ich wykonania, takie jak np.:

  • naturalna trwałość i właściwości użytkowe wyrobu (bez specjalnej chemicznej czy maszynowej ingerencji mającej na celu „poprawienie” jakości wyrobu),

  • naturalna kolorystyka używanych włókien i tkanin,

  • wynikająca ze stylu i umiejętności poszczególnych twórców niepowtarzalna specyfika wykonania poszczególnych wyrobów.

 

 1. Ręczne wytworzenie wyrobów powoduje, że żaden z nich nie jest identyczny nawet jeśli wykonywane są według tego samego wzorca. Stąd też wyrób nabyty w Sklepie może nieznacznie różnić się od wyrobu tego samego rodzaju prezentowanego w Sklepie.

 

 1. Zwyczajne konsekwencje ręcznego wykonania wyrobów oferowanych w Sklepie należą do ich natury i nie są uznawane za wady fizyczne wyrobów.

 

 1. Wyroby prezentowane na zdjęciach umieszczonych w Sklepie mogą nieznacznie różnić się kolorystycznie od oryginałów mimo dołożenia przez Sklep należytej staranności przy wykonywaniu zdjęć, co spowodowane jest ograniczeniami technicznymi sprzętu fotograficznego lub monitora urządzenia, za pomocą którego Klient ogląda ofertę Sklepu.

 

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację wyrobu w terminie nie dłuższym niż 2 lata od jego wydania Klientowi. Warunkiem koniecznym do uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji zgłaszanej przez Klienta będącego przedsiębiorcą jest zgłoszenie niezgodności wyrobu z Umową niezwłocznie po jej dostrzeżeniu przez Klienta, przy czym Klient - przedsiębiorca zobowiązany jest po odebraniu wyrobu zbadać go na okoliczność występowania ewentualnych wad.

 

 1. W celu skorzystania z uprawnień związanych ze zgodnością wyrobu z Umową sprzedaży Klient zobowiązany jest na swój koszt przesłać reklamowany wyrób w opakowaniu zapobiegającym jego zniszczeniu i uszkodzeniu podczas transportu na adres:
  ul. Narciarska 21, 05-092 Łomianki, wraz z dokładnym opisem dostrzeżonej wady, terminu jej dostrzeżenia (tylko w przypadku przedsiębiorcy) oraz danymi osobowymi umożliwiającymi kontakt z Klientem.

 

 1. Do odesłanego Sprzedawcy wyrobu Klient zobowiązany jest dołączyć dowód jego zakupu w postaci otrzymanej faktury VAT bądź też rachunku lub też innych dokumentów dowodzących zakupu towaru w Sklepie.

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się przystąpić do rozpatrzenia złożonej reklamacji i udzielić Klientowi informacji o podjętej w tym zakresie decyzji bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej wyrób wraz z dowodem jego zakupu.

 

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wyrób zostanie przez Sprzedawcę stosownie do decyzji Klienta naprawiony bądź też wymieniony na wyrób zgodny z Umową sprzedaży. Sprzedawca może sprzeciwić się dokonanemu przez Klienta wyborowi odnośnie sposobu doprowadzenia wyrobu do zgodności z Umową tylko wówczas, gdy jego realizacja jest niemożliwa lub wiązała się dla Sprzedawcy z nadmiernymi kosztami w stosunku do sposobu proponowanego przez Sprzedawcę.

 

 1. W przypadku, gdy naprawa bądź wymiana wyrobu na nowy byłaby niemożliwa lub wiązałaby się dla Sprzedawcy z nadmiernymi kosztami, bądź też Sprzedawca nie zdołałby naprawić wyrobu w rozsądnym czasie, Sprzedawca – stosownie do życzenia Klienta:

  • zatrzyma reklamowany wyrób i zwróci Klientowi poniesione przez niego koszty zakupu wyrobu;

  • zwróci Klientowi zakupiony wyrób i jednocześnie obniży jego cenę w proporcji odpowiadającej stopniu utraty jego wartości na skutek stwierdzonej wady czy innej niezgodności z Umową.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo negatywnego rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy:

  • zakupiony wyrób różni się od zamówionego przez Klienta na skutek ustawień lub parametrów monitora, za pomocą którego oglądał on wyrób w Sklepie przed jego zakupem;

  • wady wyrobu powstały z winy Klienta, na skutek nieprawidłowego użytkowania wyrobu, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, przechowywania w nieodpowiednich warunkach itp.,

  • uszkodzenia wyrobu powstały na skutek jego prawidłowego użytkowania i są oznakami jego normalnego zużycia.

 

 1. Koszty zapakowania i przesłania do Sprzedawcy wyrobu reklamowanego ponosi Klient, przy czym w przypadku uwzględnienia reklamacji koszty te zostaną zwrócone.

 

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Klient uprawniony jest do rezygnacji z zakupionego od Sprzedawcy wyrobu w terminie jednego miesiąca od dnia odebrania przesyłki zawierającej wyrób bez podawania przyczyny odstąpienia.

 

 1. Klient może zrezygnować z wyrobu tylko wówczas, gdy wyrób nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony ani nie nosi śladów używania.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom nabywającym wyrób w trybie Zamówienia indywidualnego.

 

 1. Klient może zwrócić wyrób odsyłając go Sprzedawcy na adres ul. Narciarska 21, 05-092 Łomianki tylko łącznie z dowodem jego zakupu oraz prawidłowo wypełnionym Formularzem zwrotu, który doręczany jest Klientowi wraz z wyrobem.

 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży i zwrotu przez Klienta zakupionego wyrobu, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu Klientowi kosztów poniesionych w związku z zakupem wyrobu obejmujących cenę wyrobu oraz koszty wysyłki, jednakże koszty odesłania wyrobu pokrywa Klient. Środki pieniężne należne Klientowi z tytułu odstąpienia od Umowy sprzedaży zostaną mu przekazane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego wyrobu.

 

 

Ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek trudności czy braku możliwości korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w przypadku, gdy szkody powstały w konsekwencji okoliczności zawinionych przez Klienta, np. niemożność dostarczenia potwierdzenia o przyjęciu zamówienia z powodu przepełnionej skrzynki e-mail.

 

 1. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostępności w sieci Internet witryny Sklepu internetowego, będące następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich;

  • podanie przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji będących podstawą sporządzenia zamówienia wyrobu oferowanego w Sklepie internetowym.

 

Dane osobowe Klienta

 1. Administratorem danych osobowych Klienta gromadzonych za pomocą formularza rejestracyjnego, formularza wysyłkowego wypełnianego przy składaniu zamówienia bez rejestracji konta, Formularza zamówienia lub w inny sposób w celu zawarcia Umowy sprzedaży jest Sprzedawca. (kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: www.mypoland@mypoland.com.pl lub numerem telefonu: +48 503 175 956).

 

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do zawarcia, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy sprzedaży oraz w celu jej prawidłowej realizacji.

 

 1. Klient może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Sprzedawcę jego danych do celów marketingowych, a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie jest warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży wyrobu oferowanego w Sklepie.

 

 1. Sprzedawca zapewnia Klientom swobodne korzystanie z prawa dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych ich dotyczących.

 

 1. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych w celu zawarcia Umowy sprzedaży wyrobu jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne w celu jej realizacji, w tym doręczenia wyrobu, rozliczenia płatności i wystawienia faktury VAT. Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce prywatności Sklepu.

 

 1. Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w związku z realizacją Umowy sprzedaży podmiotom zajmującym się dostarczaniem Klientom wyrobów oferowanych w Sklepie, w celu prawidłowego wykonania dostawy i w zakresie do tego niezbędnym.

 

 

Prawo autorskie

 1. Szata graficzna Sklepu, logo „My Poland”, zdjęcia oraz treści umieszczone na stronie internetowej Sklepu są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie jakichkolwiek elementów strony (np. reprodukcja lub rozpowszechnianie zdjęć wyrobów) bez uprzedniej zgody Sprzedawcy lub uprawnionego twórcy ludowego jest niedozwolona i stanowi naruszenie prawa.

 

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2012 r.

 

 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

 1. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, zmiany te staną się skutecznie po upływie 2 tygodni od daty opublikowania zmian na stronie internetowej Sklepu. Klienci, którzy złożyli zamówienie przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu obsługiwani będą w sposób zgodny z dotychczasowym brzmieniem Regulaminu.

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajduje prawo polskie, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy od prawach konsumenta.


Partnerzy: